Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha”


Historia i działalność

Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha” powstał w 1987 r. i jest obok Koła Przewodników najstarszym klubem działającym przy łowickim oddziale PTTK. Założony został przez grupę przewodników działających w kole przy PTTK o/Łowicz. Wspomniana grupa już na początku lat osiemdziesiątych XX wieku odbywała systematycznie wycieczki rowerowe. Jednak dopiero w 1987 r. z inicjatywy kilku przewodników zrodził się pomysł ujęcia w ramy organizacji klubowej tej formy turystyki. Grupę inicjatywną stanowili: Eligiusz Pietrucha, Jan Kacprzak, Włodzimierz Stobiecki, Eugeniusz Salamończyk i Adam Szymański. Zebranie założycielskie klubu odbyło się w dniu 13.02.1987 roku. Wybrano na nim Zarząd oraz nazwę klubu i wyznaczono cel działania.

W skład Zarządu weszli: Jan Kacprzak – Prezes, Adam Szymański – Wiceprezes, Włodzimierz Stobiecki – Skarbnik, Maria Makowska – Sekretarz, Eligiusz Pietrucha – Członek i Andrzej Masztanowicz – Członek. Wszyscy członkowie Zarządu byli łowickimi przewodnikami. W dniu 11.03.1987 r. odbyło się pierwsze zebranie członków klubu. Ich liczba wynosiła 19 osób, w tym większość stanowili przewodnicy. W kadencji 1988-1992 zrezygnował z funkcji prezesa klubu kol. Jan Kacprzak. Obowiązki prezesa objął kol. Adam Szymański i funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego.

Głównym celem działalności klubu była i jest popularyzacja turystyki rowerowej, jako doskonałe połączenie aktywności fizycznej z pasją poznawczą, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łowickiego. Cel ten realizowany jest poprzez organizację ogólnie dostępnych niedzielnych wycieczek rowerowych oraz cyklicznych rajdów organizowanych pod szyldem oddziału PTTK w Łowiczu. KTK “Szprycha” jest inicjatorem rajdów: Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego (od 2000 r.), Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty (od 2003 r.), Rajd Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK (od 2005 r.). Zwiedzanie innych terenów, tak w kraju jak i poza jego granicami, odbywa się w ramach kilkudniowych rajdów oraz obozów rowerowych. Nasi członkowie rocznie pokonują od kilku do kilkunastu tysięcy kilometrów.

Obecnie klub liczy 33 członków, najstarszy ma 86 lat i nadal wykazuje dużą aktywność. Przy klubie działa referat weryfikacyjny posiadający uprawnienia do weryfikacji Kolarskiej Odznaki Turystycznej do stopnia małego złotego. Klub prowadzi własną kronikę oraz posiada odznakę klubową, którą otrzymują wszyscy członkowie.